Gotabaya Rajapaksa launches Sri Lanka presidential bid