Kosovo repatriates fighters, families who went to Syria